จดโดเมน เช็คโดเมน Domains Checker

The easy way to lanch a domain availability service on your site!

The Domain Name Checker will check the availability of domain names in .com, .net, .biz, info, .org / จดโดเมน บริการตรวจสอบ โดเมน จดโดเมน เช็คโดเมน whois โดเมน

There's Power in the Web! $5.99 .Com at GoDaddy.comจดโดเมน คืออะไร
ชื่อโดเมน หรือ โดเมนเนม (อังกฤษ: domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมลแอดเดรส)
เพื่อไปค้นหาในระบบโดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึงเลขที่อยู่ไอพี ของชื่อนั้น ๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้งอาจใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" แทนได้
หลักการง่ายในการจดโดเมน
-ชื่อโดเมนเนม (domain name) ประกอบด้วยตัว ตัวอักษร (A-Z) ตัวเลข (0-9) และขีดกลาง (-) เท่านั้น
-ขนาดตัวอักษรต้องเป็นอักษณตัวเล็กเท่านั้น
ประเภทของโดเมนเนม
- .COM เป็นโดเมนเนมประเภททั่วไป ใช้จดโดเมน ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป หรือประเภททั่วไป
- .NET เป็นการจดโดเมนเนม ประเภท network หรือ สามารถใช้ได้ทั่วไป
- .ORG เป็นการจดเพื่อใช้ใน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร เช่น มูลนิธิ
แต่ที่นิยม น่าจะเป็นการจดโดเมนเนม .COM


Powered by thaidomainhost.com